Surat-Surat Dalam Al-Qur’an Yang Membahas Tentang Sejarah


 • Para nabi terdahulu membawa kabar gembira kedatangan nabi Muhammad saw.: 2:129, 6:20, 7:157, 26:196, 26:197, 46:10, 61:6
 • Sifat nabi Muhammad saw. dalam kitab Taurat: 48:29
 • Selang waktu antara nabi Isa as. dan nabi Muhammad saw.: 5:19
·  Hijrah
 • Budi pekerti kaum Muhajirin
 • Budi pekerti kaum anshar
 • Budi pekerti Al Khulafa Al Rasyidin
  • Budi pekerti Abu Bakar Al Siddiq ra.
   • Abu Bakar ra. akan masuk surga: 92:21
   • Perbedaan pendapat antara Abu Bakar dan Umar: 49:2
   • Hijrah Abu Bakar bersama Nabi saw.: 9:40
   • Sifat-sifat Abu Bakar ra.
    • Kedermawanan Abu Bakar ra.: 92:21
  • Budi pekerti Umar Bin Khatab ra.
 • Budi pekerti keluarga Nabi Muhammad saw.
 • Budi pekerti isteri-isteri Nabi saw.
 • Budi pekerti para sahabat
  • Keutamaan sahabat: 9:108, 39:33, 59:10
  • Budi pekerti Zaid bin Haritsah ra.
   • Pengaduan Zaid mengenai isterinya kepada Rasul saw.: 33:37
   • Rasulullah saw. mengangkat Zaid sebagai anak: 33:37, 33:40
 • Budi pekerti orang Arab
Budi pekerti orang Quraisy: 106:4

0 Response to "Surat-Surat Dalam Al-Qur’an Yang Membahas Tentang Sejarah"

Posting Komentar